Vol. XIII No.11
Noiembrie 2008

HERZFELD & RUBIN, P.C. LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASSOCIATION WITH
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR

UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN ROMANIA

INSIDE:
Utilizarea surselor regenerabile de energie in Romania...
Introducere

Sursele regenerabile de energie („SRE”) ajuta la diversificarea surselor de energie existente si cel mai probabil vor inlocui in cele din urma sursele de energie bazate pe combustibili fosili (carbuni, gaze naturale, petrol) aflate in continua scadere. Utilizarea SRE in locul celor bazate pe combustibili fosili pot reduce substantial gazele cauzatoare ale efectului de sera, in special emisiile de CO2 si de alti agenti poluanti. De asemenea, utilizarea surselor regenerabile mareste independenta economica a utilizatorilor care dezvolta asemenea surse de energie. Dependenta energetica de surse inselatoare la nivel politic poate fi frustranta. De exemplu, Uniunea Europeana („UE”) este dependenta de gazul rusesc, iar Rusia foloseste aceasta dependenta pentru a constrange politic UE sa nu protesteze fata de activitatile hegemonice desfasurate de Rusia in zone cum ar fi Georgia sau Moldova.

Primul act adoptat la nivelul UE in scopul reducerii emisiilor de gaze cauzatoare ale efectului de sera este Directiva 2001/177/EC a Parlamentului si Consiliului European pentru promovarea producerii de energie electrica pe baza de SRE in cadrul pietei interne a energiei electrice. Romania a implementat in legislatia sa Directiva 2001/77/EC (a se vedea in acest sens HG 443/2003 modificata de HG 958/2005). Romania urmareste ca pana in anul 2010 sa acopere echivalentul a 33% din totalul cerintelor de consum de energie electrica la nivel national folosind doar SRE.

Romania a dezvoltat o serie de proiecte privind SRE bazate in special pe energia eoliana. De exemplu, Ramia Eol intentioneaza sa creeze un parc eolian in Marisel, jud. Cluj, in timp ce CEZ si Eolica Dobrogea intentioneaza sa isi dezvolte propriile afaceri bazate pe energie eoliana in Dobrogea. Investitorii preocupati de tehnologia eoliana considera ca profiturile aduse de un parc eolian sunt mai mari decat cele aduse de o investitie clasica in domeniul imobiliar, date fiind costurile operationale mai mici.

Cadrul legal general pentru producerea energiei electrice in Romania este reprezentat de Legea 13/2007 – legea energiei electrice („Legea Energiei”) care, de asemenea, se refera si enumera sursele regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliana, energia solara, energia valurilor si a mareelor, energia geotermala, energia hidroelectrica etc.

[ Up to Contents ]

Crearea unei capacitati energetice bazate pe SRE
Pentru crearea unei astfel de capacitati in Romania, firmele interesate trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte si sa obtina documentele si autorizarile necesare de la institutiile si autoritatile locale abilitate sa le emita. Investitorii trebuie sa obtina de la autoritatile locale certificatul de urbanism (care include lista documentelor solicitate a fi obtinute ulterior) si autorizatie de constructie. Aceste documente sunt necesare pentru orice fel de constructie, si nu doar pentru capacitatile bazate pe SRE.

In conformitate cu art. 13 din Legea Energiei, constructia unei noi capacitati de energie electrica (de exemplu, a unei capacitati de producere a energiei electrice), ca si retehnologizarea celor existente se face pe baza unei autorizatii de infiintare. Autorizatia de infiintare este documentul tehnic legal emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei („ANRE”) prin care unei persoane fizice sau juridice, romane sau straine, ii este acordata permisiunea de a construi sau retehnologiza capacitati existente pentru producerea de energie electrica. Autorizatia de infiintare este necesara doar pentru capacitati cu putere instalata mai mare de 1 MW. ANRE stabileste durata pentru care este acordata autorizatia, in corelatie cu durata constructiei si a functionarii capacitatii energetice si a termenilor din documentatia depusa de solicitant.
Potrivit art. 15 din Legea Energiei, ANRE emite autorizatia de infiintare pentru SER si licentele pentru desfasurarea de activitati cum ar fi exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei, transportul, furnizarea si distribuirea de energie etc.

Productia, transportul, prestarea serviciului de sistem, distribuirea si furnizarea de energie electrica, precum si toate activitatile de administrare pentru piata centralizata a energiei sunt realizate pe baza licentelor emise de ANRE, in baza carora persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, primesc permisiunea sa exploateze in scop comercial capacitatile energetice. Termenul pentru care sunt acordate licentele de exploatare comerciala a capacitatilor de productie de energie este de 25 de ani.

[ Up to Contents ]

Conditii
Legea Energiei prevede ca nu vor putea fi autorizate societatile aflate in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului sau cele care au fost sanctionate de autoritatea competenta prin retragerea autorizatiei sau licentei intr-o perioada de 5 ani anterior datei de inregistrare a noii cereri.

Autorizatiile si licentele sunt acordate dupa plata unor taxe aprobate prin ordin al presedintelui ANRE. Solicitantul plateste o taxa anuala autoritatii competente pe durata licentei, inclusiv pe perioada in care aceasta e suspendata.

[ Up to Contents ]

Solicitantii
Autorizatiile si licentele pot fi cerute de persoane juridice romane sau straine deopotriva. O persoana juridica straina poate solicita o autorizatie sau o licenta necesara pentru desfasurarea activitatii doar daca si-a stabilit, potrivit legii, un sediu secundar in Romania, pentru durata autorizatiei sau a licentei.

[ Up to Contents ]

Procedura
Pentru obtinerea autorizatiei, legea prevede ca solicitantul trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta, la care sa anexeze toate actele si documentatia din care sa rezulte indeplinirea tuturor conditiilor de natura economica, financiara, tehnica si profesionala stabilite pentru capacitatile de energie electrica si activitatile din domeniu. ANRE emite decizia prin care acorda sau refuza acordarea autorizatiei/licentei intr-o perioada de maximum 30 de zile de la data la care a stabilit ca documentatia depusa de solicitant este completa potrivit legii si ca solicitantul a achitat toate taxele si a facut dovada platii acestora.

[ Up to Contents ]

Analiza documentelor
Dupa depunerea solicitarii cu documentatia aferenta, autoritatea competenta trebuie sa analizeze documentele anexate cererii scrise de autorizare/licentiere si, unde considera necesar, sa raspunda in scris nu mai tarziu de 15 zile de la primirea cererii, informand solicitantul despre necesitatea de a rezolva orice deficienta cu privire la documentatie in sensul corectarii acesteia sau a suplimentarii documentatiei.

Unde considera necesar, avand in vedere calitatea si complexitatea informatiilor furnizate de solicitant, autoritatea competenta poate decide stabilirea unei intalniri cu reprezentantii legali ai solicitantului in vederea clarificarii anumitor aspecte care nu sunt descrise in mod clar in documentele depuse. Se poate decide de asemenea o constatare la fata a locului referitoare la acuratetea datelor furnizate de solicitant. Concluziile verificarii se vor consemna intr-un proces-verbal care va fi semnat atat de solicitant, cat si de reprezentantii ANRE.

In eventualitatea in care, in timp de 60 de zile de la data depunerii cererii scrise pentru a primi autorizatie sau licenta, solicitantul nu depune la autoritatea competenta documentele adecvate solicitate (de exemplu, informatiile care lipseau initial) autoritatea competenta are dreptul de a respinge documentatia solicitantului si de a sterge cererea de inregistrare din programul de lucru.

Dupa examinarea documentatiei solicitantului, ANRE emite un raport care include temeiurile pentru decizia de eliberare sau de refuz al eliberarii autorizatiei/licentei, in care este mentionata data considerata posibila pentru emitere si perioada pentru care aceasta e valabila. Raportul este prezentat comitetului de reglementare al autoritatii competente pentru a fi aprobat in sedinta publica. Data si locul sedintei publice vor trebui anuntate cu cel putin 5 zile in avans prin actualizarea programului sedintelor publice de pe pagina de internet a autoritatii competente si prin scrisori adresate solicitantului sau altor persoane interesate.

ANRE trebuie de asemenea sa puna la dispozitia solicitantului sau a oricarei persoane interesate raportul ce va fi depus in vederea aprobarii la comitetul de reglementare. Acest raport trebuie sa includa aceleasi informatii care vor trebui sa se regaseasca si in autorizatie sau licenta.

Daca autoritatea competenta propune in raportul sau emiterea autorizatiei/licentei, ea asigura si redactarea conditiilor asociate care constituie parte integranta a acestui document. Conditiile asociate sunt puse la dispozitia comitetului de reglementare care decide cu privire la orice modificare necesara, fiind necesar ca ele sa respecte legislatia in vigoare. Ele contin obligatii puse in sarcina solicitantului, descrierea capacitatilor energetice pentru care sunt acordate, delimitarea teritoriului in care solicitantul are dreptul sa isi desfasoare activitatea, perioada pentru care licenta este valabila, drepturile solicitantului, interdictii, restrictii si obligatii ale solicitantului, conditii pentru modificare, suspendare sau retragere a autorizatiei sau licentei si conditiile in care autoritatea competenta poate sanctiona solicitantul.

[ Up to Contents ]

Acordarea sau refuzul acordarii autorizatiei / licentei
Raportul referitor la solicitarea acordarii autorizatiei/licentei si conditiile asociate sunt prezentate in sedinta publica a comitetului de reglementare, discutiile din cadrul acesteia fiind inregistrate pe un CD in vederea arhivarii si sunt pastrate pentru o perioada de cel putin 5 ani. Decizia cu privire la emiterea autorizatiei/licentei este luata cu majoritatea voturilor. Decizia presedintelui este ulterior comunicata solicitantului in cel mult 5 zile lucratoare de la data votului si se inscrie pe lista deciziilor presedintelui autoritatii competente, care este accesibila pe pagina de internet a autoritatii competente.

Refuzul autoritatii competente de a acorda o autorizatie sau o licenta, lipsa raspunsului in termen legal sau orice alta hotarare a autoritatii competente considerata de solicitant ca fiind nelegala sau de natura a-i aduce prejudicii pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ. In cazul in care imprejurarile si conditiile existente la data emiterii autorizatiilor si licentelor se schimba, acestea vor fi modificate in concordanta cu art. 22 din Legea Energiei.

[ Up to Contents ]

Obligatii impuse de autorizatiile de infiintare si de licente
Posesorul autorizatiei de infiintare are obligatia sa stabileasca si sa aplice masuri de protectie a persoanelor, bunurilor si mediului, ca si obligatia de a obtine toate aprobarile necesare, acordurile si permisele solicitate prin lege in vederea indeplinirii activitatilor autorizate in domeniul energiei. Pe perioada licentei, posesorii ei sunt obligati sa mentina toate conditiile care au stat la baza acordarii licentei, sa tina situatii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licentei, sa constituie si sa mentina garantii financiare care sa le permita desfasurarea activitatii si asigurarea continuitatii serviciului, sa puna la dispozitia autoritatii competente toate informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii incuviintate. Posesorii autorizatiilor de infiintare si ai licentelor au obligatia sa respecte toate dispozitiile si conditiile stabilite de ANRE prin licente si autorizatii sau prin orice alta dispozitie specifica.

[ Up to Contents ]

Suspendarea si retragerea autorizatiilor si licentelor
Daca un posesor al unei autorizatii de infiintare sau al unei licente nu indeplineste obligatiile care i-au fost impuse prin respectiva autorizatie/licenta, ANRE ii poate acorda un termen suplimentar pentru indeplinirea obligatiilor sale, in cazul in care situatia poate fi remediata, poate retrage autorizatia/licenta, daca situatia nu poate fi remediata, sau poate suspenda autorizatia/licenta pentru o perioada de timp. Autoritatea competenta poate suspenda autorizatia de infiintare/licenta, daca s-a inceput procedura de reorganizare judiciara sau de faliment a titularului ei. De asemenea, ANRE are dreptul de a retrage autorizatia de infiintare/licenta in cazul in care se incheie durata pentru care s-a realizat concesionarea sau inchirierea capacitatii energetice, in cazul in care contractele de concesiune sau inchiriere au fost anulate ori daca acestea au fost instrainate de proprietar.

[ Up to Contents ]

Obligatiile producatorilor de energie
Conform Legii Energiei, producatorii de energie au urmatoarele obligatii principale:
  • sa asigure livrarea de energie electrica in conditiile impuse prin licente, clauze contractuale si legislatia in vigoare;
  • sa oferteze fara discriminare intreaga putere electrica disponibila, energia electrica si serviciile tehnologice de sistem;
  • sa se conformeze din punct de vedere operativ cerintelor operatorului de sistem si de transport.

[ Up to Contents ]

Drepturile producatorilor de energie
Producatorii de energie care respecta prevederile Legii Energiei au drept de acces la retelele de energie electrica, sa obtina culoar de trecere si sa instaleze liniile electrice proprii. Ei pot stabili propriile preturi pentru serviciile furnizate, pe care sa le ajusteze conform ofertei si, de asemenea, pot infiinta si mentine propriul sistem de telecomunicatii pentru legatura cu capacitatile proprii de productie, cu clientii sau cu managementul.

[ Up to Contents ]

Concluzii
Aderarea la Uniunea Europeana a fortat Romania sa adopte o strategie privind energia electrica, potrivit careia capacitatile de energie trebuie sa achizitioneze anual, de la producatorii de energie din surse regenerabile, o cota obligatorie de energie ce urmeaza a fi vanduta consumatorilor finali. Mai mult decat atat, intrucat preturile terenurilor situate in extravilanul localitatilor din Romania sunt mai mici decat preturile terenurilor din alte parti ale Europei, iar investitorii pot beneficia de legislatia europeana in domeniul SRE – care incurajeaza si ofera sustinere productiei acestui tip de energie alternativa – Romania are un influx masiv de investitii in acest domeniu. Aceste investitii vor sustine si intari pozitia Romaniei de exportator de energie intr-un mediu care la nivel global e format din tari care in majoritate sunt importatoare de energie electrica.

[ Up to Contents ]

Editors Note: It is our policy not to mention our clients by name in The Romanian Digest™ or discuss their business unless it is a matter of public record and our clients approve. The information herein is correct to the best of our knowledge and belief at press time. Specific advice should be sought from us, however, before investment or other decisions are made.

Copyright 2008 Rubin Meyer Doru & Trandafir, societate civila de avocati. All rights reserved. No part of The Romanian Digest™ may be reproduced, reused or redistributed in any form without prior written permission from the publisher.

 
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR
societate civila de avocati
Str. Putul cu Plopi, Nr.7, Sector 1
Bucharest, Romania
Tel: (40) (21) 311 14 60
Fax: (40) (21) 311 14 65
E-Mail: office@hr.ro
VISIT OUR WEB SITE:
http://www.hr.ro
The Romanian Digest Archive
 

 

AFFILIATED WITH:

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
New York, NY, 10004
Tel: (212) 471-8500
Fax: (212) 344-3333
http://www.herzfeld-rubin.com

Long Island Office
Herzfeld & Rubin, P.C.
1225 Franklin Avenue, Suite 315
Garden City, New York 11530
Tel: (212) 471-3231

Herzfeld & Rubin LLP
1925 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Tel: (310) 553-0451
Fax: (310) 553-0648

 
Chase Kurshan Herzfeld & Rubin
354 Eisenhower Parkway, Suite1100
Livingston, New Jersey 07039-1022
Tel: (973) 535-8840
Fax: (973) 535-8841

Israeli Affiliated Law Firm
Balter Guth Aloni & Co.
96 Yigal Alon Street,
Tel Aviv, 67891, Israel
Tel: +972-3-511-1111
Fax: +972-3-624-6000

 

New York — California — New Jersey — Romania
If you no longer wish to receive emails from us, please send an e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line to Romanian.Digest@hr.ro.